Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO

w serwisie internetowym ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowny użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

W związku z powyższym administrator niniejszego serwisu internetowego (https://isoplus.pl/), którym jest ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice (KRS: 0000098823, REGON: 277706219, NIP: 6342449551 – dalej „ISOPLUS”), dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności:

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym

https://isoplus.pl/

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://isoplus.pl/.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych ISOPLUS danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
  • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 1. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisu internetowego https://isoplus.pl/ (dalej „Użytkownik”, a w odniesieniu do serwisu internetowego „Serwis”) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają ISOPLUS do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ISOPLUS jako Administratora.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzu kontaktowym informacji, tj. imię, nazwisko, adres email;
  2. poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”);
  3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani statystycznych.
 4. Dane zbierane w punkcie 4 lit. b) -c) nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji Użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 5. Do danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis lub ISOPLUS. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi ISOPLUS zaleca się zapoznać.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098823, NIP 6342449551, REGON 277706219. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ISOPLUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice, poprzez email: biuro@isoplus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 728 403 144.

 

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wysyłania informacji i wiadomości na wskazany adres e-mail po uprzednim wypełnieniu danych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Isoplus – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • prowadzenia przez nas statystyk i analiz jakości naszych produktów i usług w celu poprawy ich funkcjonalności, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze, audytorskie i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody na wysyłanie informacji i wiadomości na wskazany adres e-mail - nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi/informacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku prowadzenia statystyk i analiz jakości naszych produktów i usług w celu poprawy ich funkcjonalności, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach - przez cały okres funkcjonowania serwisu internetowego (https://isoplus.pl/), o ile nie zgłosi Pan/Pani wcześniej skutecznego sprzeciwu.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
 • Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu).,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, –w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 • Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem wskazanym w pkt I powyżej.

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

Kontakt

Isoplus Polska Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 43
40-599 KATOWICE

NIP: 634-24-49-551
KRS: 0000098823

e-mail: biuro@isoplus.pl
tel
. : +48 728 403 144

Newsletter