Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO

w serwisie internetowym ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Szanowny użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

W związku z powyższym administrator niniejszego serwisu internetowego (https://isoplus.pl/), którym jest ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice (KRS: 0000098823, REGON: 277706219, NIP: 6342449551 – dalej „ISOPLUS”), dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności:

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym

https://isoplus.pl/

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://isoplus.pl/.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych ISOPLUS danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
  • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 1. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisu internetowego https://isoplus.pl/ (dalej „Użytkownik”, a w odniesieniu do serwisu internetowego „Serwis”) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają ISOPLUS do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ISOPLUS jako Administratora.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzu kontaktowym informacji, tj. imię, nazwisko, adres email;
  2. poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”);
  3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani statystycznych.
 4. Dane zbierane w punkcie 4 lit. b) -c) nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji Użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 5. Do danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis lub ISOPLUS. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi ISOPLUS zaleca się zapoznać.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest ISOPLUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Katowicach, adres: ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098823, NIP 6342449551, REGON 277706219. Z  Administratorem  można  się  kontaktować  pisemnie  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  pod adresem:  ISOPLUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice,  poprzez  email: biuro@isoplus.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 728 403 144.

 

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wysyłania informacji i wiadomości na wskazany  adres  e-mail po uprzednim wypełnieniu danych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Isoplus – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • prowadzenia przez  nas  statystyk  i  analiz jakości naszych produktów i usług w celu poprawy ich funkcjonalności, lepszego doboru usług do  potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • ewentualnego ustalenia  lub  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

III. INFORMACJE O  WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI    PODANIA    DANYCH    ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych,  które  uznamy  za  konieczne,  wówczas  nie będziemy  mogli  podjąć  działań  na  Pan/Pana  żądanie, prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania  danych  osobowych  nie  będzie możliwa  realizacja  tych  celów. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów  prawa,  m.in.  Krajowa  Administracja  Skarbowa  lub  inne  organy  państwowe. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  Administratora  np.  dostawcom  usług  informatycznych,  podmiotom  świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze,  audytorskie i innym podmiotom przetwarzającym dane w  celu  określonym  przez  Administratora –przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody na wysyłanie informacji i wiadomości na wskazany  adres  e-mail –  nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi/informacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku prowadzenia statystyk i  analiz jakości naszych produktów i usług w celu poprawy ich funkcjonalności, lepszego doboru usług do  potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach –  przez cały okres funkcjonowania serwisu internetowego (https://isoplus.pl/), o ile nie zgłosi Pan/Pani wcześniej skutecznego sprzeciwu.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W  związku  z  przetwarzaniem    danych    osobowych    posiada    Pani/Pan    prawo    do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo  do  uzyskania  potwierdzenia, czy  Administrator  przetwarza  dane  oraz  informacji  dotyczących  takiego  przetwarzania,
 • Otrzymania kopii  danych  osobowych – czyli  prawo  uzyskania  kopii  swoich  danych osobowych,  które  są przetwarzane  przez  Administratora,  czy  czym  pierwsza  kopia  jest bezpłatna,  natomiast  za  następne  Administrator  jest  uprawnionych  do  pobrania  opłaty  w rozsądnej wysokości,
 • Sprostowania danych  osobowych – jeżeli  dane  przetwarzane  przez  Administratora  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały  zebrane,  zostanie  cofnięta  zgoda  na  przetwarzanie  danych,   zostanie zgłoszony  sprzeciw wobec przetwarzania  danych, dane będą przetwarzane niezgodnie  z prawem,
 • Ograniczenia przetwarzania  danych  osobowych – gdy  dane  są  nieprawidłowe  może Pani/Pan  żądać  ograniczenia  przetwarzania  danych  na  okres  pozwalający  sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie  Pani/Pan sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych – do  czasu  ustalenia,  czy  prawnie  uzasadnione podstawy  po  stronie  Administratora  są  nadrzędne  wobec  podstawy  sprzeciwu;
 • Przenoszenia danych   osobowych – czyli   ma   Pani/Pan   prawo   do   otrzymania   w ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu maszynowego   swoich   danych   osobowych,   dostarczonych   administratorowi,   oraz   ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się  na  podstawie  zgody  lub  umowy  oraz  przetwarzanie  to  odbywa  się  w  sposób automatyczny,
 • Sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  osobowych – ma  Pani/Pan  prawo  w  dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu).,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  przed  jej  cofnięciem – jeżeli przetwarzanie  odbywa  się  na podstawie  udzielonej  nam  zgody, –w  przypadkach  i  na warunkach określonych w RODO.
 • Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem za pomocą  poczty  tradycyjnej  lub elektronicznej pod adresem wskazanym w pkt I powyżej.

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIEDECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym w formie profilowania.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH  OSOBOWYCH  DO  PAŃSTWA  TRZECIEGO  LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  organizacji  międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.